Kasutustingimused

1 MÕISTED

 1. 1.1  Klient – füüsiline isik, kes pöördub Lennuabi poole Teenuse saamiseks ning nõustub

  käesolevate kasutustingimustega.

 2. 1.2  Lennuabi – OÜ Lennuabi (reg nr 14065010), Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, asukohaga Telliskivi tn 60a/5 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10412 , Eesti, mis pakub Teenust läbi veebilehe “Lennuabi”.

 3. 1.3  Leping – Kliendi ja Lennuabi vahel sõlmitav teenuse osutamise leping, mis loetakse, kui Klient on allkirjastanud nõude loovutamise akti või volituse teenuse osutamiseks

 4. 1.4  Teenus – Lennuabi poolt osutatav abi käesolevas lepingus toodud tingimustel lennufirmalt kahjuhüvitise saamiseks määruse 261/2004 alusel.

 5. 1.5  Teenuse osutamise leping – leping, mille üheks pooleks on Klient ja teiseks pooleks Lennuabi.

 6. 1.6  Määrus 261/2004 – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abikohta.

 7. 1.7  Nõue – Kliendi õigus saada lennufirmalt rahalist hüvitist Määruse 261/2004 alusel. Nõude väärtuseks loetakse vastavalt Lennuhüvitise suurust.

 8. 1.8  Nõude loovutamise akt – nõude loovutamise leping, mille alusel loovutab Klient oma Lennuhüvitise nõude Lennuabile.

 9. 1.9  Volitus – „Power of Attorney“ - volitus, mille alusel Klient annab Lennuabile õiguse tema eest teha lennuhüvitise nõude rahuldamiseks erinevaid toiminguid (vt täpsemalt „Power of Attorney“);

 10. 1.10  Lennuhüvitis – rahaline summa, mille lennufirma on kohustatud tasuma Kliendile lennu ärajäämise või hilinemise tõttu vastavalt Määrusele 261/2004.

2 ÜLDTINGIMUSED

 1. 2.1  Kliendi pöördumise näol Lennuabi poole, Lennuabi veebilehe või muu meediumi vahendusel, on tegemist pakkumisega sõlmida Leping (ofert). Kliendi pöördumine Lennuabi poole ei ole Lennuabile siduv. Lennuabi saadab lepingu sõlmimise või sõlmimata jätmise teate Kliendile kasutades Kliendi poolt antud e-maili aadressi. Lennuabi ei ole kohustatud põhjendama lepingu sõlmimist või sõlmimisest keeldumist.

 2. 2.2  Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Klient on allkirjastanud Nõude loovutamise akti või Volituse. Nõude loovutamise akt allkirjastamisega loetakse Kliendi Nõue lennufirma vastu Lennuabile loovutatuks. Volituse allkirjastamisega on Lennuabil õigus teha Kliendi nimel toiminguid Lennuhüvitise kättesaamiseks.

 3. 2.3  Leping kehtib kuni Leping on täidetud. See tähendab olukorda, kus Lennuhüvitis on kantud kas Lennuabi või Kliendi kontole ning Lennuabi või Klient on vastavalt Lepingule edastanud osa sellest teisele lepingupoolele või kui Lennuabi leiab, et Teenuse osutamise jätkamine ei ole enam perspektiivikas ning teavitab sellest Klienti.

3 KLIENDI KINNITUSED JA KOHUSTUSED

 1. 3.1  Klient on kohustatud esitama Lennuabile kõik andmed, mis on Teenuse osutamiseks vajalikud ning teavitama Lennuabi nende muutumisest. Klient esitab Lennuabile muuhulgas kogu infovahetuse Kliendi ja lennufirma, kellelt Lennuhüvitist nõutakse, vahel, mis toimus enne Kliendi pöördumist Lennuabi poole.

 2. 3.2  Klient kohustub edastama Lennuabile kehtivad kontaktandmed ning teavitama Lennuabi koheselt nende muutumisest.

 3. 3.3  Kliendi poolt Lennuabile esitatud andmed peavad olema täielikud ja tõesed. Andmete õiguse eest vastutab Klient.

 4. 3.4  Klient kinnitab, et Nõuet ei ole loovutatud kolmandatele isikutele.

 5. 3.5  Klient kinnitab, et juhul, kui Nõue oli loovutatud kolmandale isikule, siis on käesoleva Lepingu sõlmimise hetkel puuduvad Kliendil takistused Nõude loovutamiseks ning mistahes kolmandate isikute sõlmitud loovutamislepingud ei takista Nõude loovutamist.

 6. 3.6  Klient kohustub Teenuse osutamise lepingu kehtivuse ajal mitte iseseisvalt suhtlema ega pidama läbirääkimisi lennufirmaga ning suunama kogu suhtluse Lennuabile, välja arvatud juhul, kui selleks on Lennuabi nõusolek.

 7. 3.7  Klient kohustub Teenuse osutamise lepingu kehtivuse ajal mitte sõlmima lepinguid kolmandate isikutega Teenusele sarnase või samalaadse teenuse saamiseks.

 8. 3.8  Juhul, kui Klient saab lennufirmalt seoses Nõudega Lennuhüvitise, osa sellest või mõne muu makse, mis on seotud Lennuhüvitisega, kuid mis kuulub Nõude loovutamise akti alusel Lennuabile, kohustub Klient sellest Lennuabi esimesel võimalusel teavitama.

4 TEENUSE OSUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. 4.1  Lennuabi teeb kõik võimalikud pingutused selleks, et nõuda lennufirmalt välja Kliendile kuuluv Lennuhüvitis. Lennuabi kasutab omal äranägemisel kõiki seaduslikke võimalusi Lennuhüvitise saamiseks.

 2. 4.2  Lennuabi nõuab lennufirmalt Lennuhüvitise tasumist enda pangakontole. Seejärel teavitab Lennuabi Lennuhüvitise edukast laekumisest Klienti ning palub kliendil edastada sobiv arveldusarve number, kuhu 70% Lennuhüvitisest, vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele, kanda. Lennuabi edastab 70% Lennuhüvitisest Kliendi poolt edastatud pangakontole 5 päeva jooksul hüvitise laekumisest Lennuabi pangakontole.

 3. 4.3  Kui Lennuabi on tasunud 70% Lennuhüvitisest kooskõlas Kliendi juhiste ja valitud meetodiga, siis ei vastuta Lennuabi tagajärgede eest, mis tulenevad Kliendi poolt esitatud ebaõigetest andmetest. Kui Lennuhüvitis on Kliendi süül tasutud valele saajale, ei ole Lennuabi kohustatud seda kolmandalt isikult välja nõudma.

 4. 4.4  Juhul, kui Klient ei ole ühe aasta jooksul pärast punktis 4.2 edastatud teavituse saamisest edastanud Lennuabile pangakonto numbrit, kuhu Klient soovib Lennuhüvitise laekumist, jääb Lennuhüvitis täielikult Lennuabi käsutusse ning Kliendil ei ole õigust seda endale nõuda.

 5. 4.5  Lennuabi ei vastuta Kliendi poolt edastatud pangakonto õigsuse eest. Juhul, kui Klient on ekslikult andnud vale pangakonto numbri ning Lennuabi on sellele pangakontole Lennuhüvitise üle kandnud, ei ole Lennuabil kohustust Lennuhüvitist tagasi nõuda. Kliendi soovil loovutab Lennuabi Kliendile oma alusetu rikastumise nõude Lennuhüvitise saaja vastu.

5 TEENUSTASU

2 (3)

5.1 Lennuabi Lepingu-järgne teenustasu Teenuse osutamise eest on 30% Lennuhüvitisest. Juhul, kui lennufirma tasub Lennuhüvitise otse Kliendi arveldusarvele on Lennuabil on õigus saada 30% lennufirma poolt Kliendile makstud hüvitise kogusummast. Juhul, kui klient võtab vastu lennufirma pakkumise heastada rikkumine natuuras (nt kinkekaart), kohustub Klient tasuma Lennuabile Lennuhüvitise koguväärtusest 30% rahas.

6 LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

 1. 6.1  Lennuabil on õigus Leping etteteatamata üles öelda juhul, kui Klient on rikkunud Lepingu

  tingimusi.

 2. 6.2  Lennuabil on õigus Leping igal ajal üles öelda, kui selgub, et Lennuabi arvates ei ole Lennuhüvitise nõudmine perspektiivikas. Eelnimetatud juhul, ning Kliendi nõudmisel, loovutab Lennuabi Nõude tagasi Kliendile.

7 ANDMEKAITSE

 1. 7.1  Lennuabil on õigus koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid ulatuses ja viisil, mil see on

  vajalik Teenuse osutamiseks ning ulatuses ja viisil, mil see tuleneb seadusest.

 2. 7.2  Kliendi isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on lubatud juhul ja ulatuses, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks.

 3. 7.3  Lennuabi näol on tegemist andmete vastutava töötlejaga koos kõigi kohustustega. Kliendi näol on tegemist andmesubjektiga, kellel on kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad andmesubjekti õigused.

8 VASTUTUS JA SELLE PIIRAMINE

 1. 8.1  Lennuabi vastutab Kliendi ees ainult süüliselt tekitatud kahju eest. Lennuabi ei vastuta

  Kliendi ees mitte mingil juhul suuremas ulatuses kui 70% Lennuhüvitise väärtusest.

 2. 8.2  Lennuabi ei vastuta Lepingu rikkumise ning tekkinu kahju eest, mille on kaasa toonud Kliendi tegevus või tegevusetus.

 3. 8.3  Klient vastutab Lennuabile kogu tekitatud kahju eest.

 4. 8.4  Pooled ei vastuta lepingurikkumise eest juhul, kui rikkumise on põhjustanud vääramatu

  jõud.

9 LÕPPSÄTTED

 1. 9.1  Lennuabil on õigus käesolevaid tingimusi igal ajal muuta.

 2. 9.2  Kui mõni Lepingu säte osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või kui seda ei ole võimalik jõustada, siis ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud Lepingu sätete kehtivust.

 3. 9.3  Teenuse osutamise lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 4. 9.4  Teenuse osutamise lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

3 (3)