PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Palun lugege käesolevad privaatsustingimused („Privaatsustingimused“) hoolega läbi enne, kui asute kasutama Veebilehte, Veebilehe funktsioone või Teenust. Käesolevad Privaatsustingimused on Kliendi ja Lennuabi (ka „me“ või „meie“) vahelise Lepingu ning Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

 

Suure algustähega termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustest samas tähenduses kui Kasutustingimustes ja Lepingus.

1               KOGUTAVAD NING TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

1.1           Lennuabi kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

1.1.1      Kliendi ees- ning perekonnanimi;

1.1.2      Kliendi isikukood;

1.1.3      Kliendi e-posti aadress;

1.1.4      Kliendi telefoninumber;

1.1.5      Kliendi pangakonto number;

1.1.6      Kliendi lennureisi algus- ning sihtkoht, riik, kus toimus vahemaandumine, lennu number, lennu kuupäev, pileti või broneeringu number;

1.1.7      Nõude loovutamise aktiga Lennuabile teatavaks saanud informatsioon;

1.1.8      Kliendi ja lennufirma vaheline infovahetus, mis toimus enne Kliendi pöördumist Lennuabi poole;

1.1.9      Kliendi ning Lennuabi vaheline infovahetus;

1.1.10   Kliendi IP aadress;

2               küpsised

2.1           Lennuabi kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub  kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebilehte külastab.

2.2           Lennuabi kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

2.2.1      Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Lennuabile teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Lennuabi ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

2.2.2      Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab Lennuabil ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

2.3           Kliendi eelneval nõusolekul kasutab Lennuabi järgnevaid küpsiseid:

2.3.1      Facebook Pixel küpsiseid kasutab Lennuabi Facebook’i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook’i poolt.

2.4           Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas seadistada küpsiseid puudutavaid eelistusi kõige populaarsemates veebilehtisejates, leiab siit: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari ja Opera.

3               ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

3.1           Privaatsustingimuste punktis 1 nimetatud Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, Lepingu ettevalmistamise ning Veebilehe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1      Nõuda lennufirmalt välja Kliendile maksmisele kuuluv Lennuhüvitis;

3.1.2      Selgitada välja Kliendile maksmisele kuuluva Lennuhüvitise suurus ning Lennuhüvitise välja mõistmise perspektiivikus;

3.1.3      Anda lennufirmale Kliendi kohta teavet ulatuses, milles see on vajalik Teenuse osutamiseks ning Lennuhüvitise väljamaksmise võimaldamiseks;

3.1.4      Parandada Veebilehe kasutusmugavust tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.

4               ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VIIS

4.1           Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Lennuabile teatavaks saanud Veebilehe vahendusel või Lepingu, selle ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

4.2           Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate Privaatsustingimuste punktis 3 nimetatud eesmärkidel.

5               ISIKUANDMETE SÄILITAMINE NING KAITSE

5.1           Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

5.2           Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Lennuabi kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Lennuabi käsutusse või kuni hetkeni kuniks kõik nõuded, mis võidakse esitada nende isikuandmete pinnalt või nendega seoses, on aegunud. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

5.3           Juhul, kui Klient on edastanud Lennuabile isikuandmeid, eesmärgiga taotleda Teenust Lennuabilt ning, kui Lennuabi leiab, kooskõlas käesolevate Privaatsustingimuste punktiga 3.1.2, et Lennuhüvitise saamine ei ole perspektiivikas ning Lennuabi ei sõlmi Kliendiga Lepingut, kohustub Lennuabi Kliendilt kogutud isikuandmed kustutama ning neid mitte kasutama mistahes muudel eesmärkidel.

5.4           Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes meie töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebilehe haldamisega seonduvalt.

5.5           Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib meil olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

6               ISIKUANDMETE JAGAMINE

6.1           Me ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

6.1.1      Teenuse osutamisega seonduvalt isikuandmete edastamine lennufirmale, kellelt Kliendil on õigus saada Lennuhüvitist;

6.1.2      Tulenevalt õiguslikust kohustusest avalikustada või jagada Kliendi isikuandmeid (eelkõige seaduses sätestatud eesmärkidel, näiteks tulenevalt kohtuotsusest või eesmärgil ennetada kuritegusid, kaitsta Kliendi elu ja tervist);

6.1.3      Lepingu täitmise tagamiseks;

6.1.4      Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;

6.1.5      Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks. Juhul, kui Lennuabi kasutab volitatud töötlejaid, siis on täielik nimekiri neist kättesaadav siin.

7               KLIENDI ÕIGUSED

7.1           Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

7.2           Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise ning avalikustamise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

7.3           Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

7.4           Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

8               MUU

8.1           Meil on õigus aeg-ajalt ühepoolselt vastavalt Teenuse osutamise muutumisega seonduvalt muuta ka Privaatsustingimusi. Privaatsustingimuste kõige uuem versioon on alati kättesaadav Veebilehe kaudu.

Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekkivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-maili info@lennuabi.ee kaudu.